دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 19 دی 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 19 دی 1401 را بخوانید.

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 56167 - سقف: 56989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 88 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 54190 - سقف: 54699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 71 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 55193 - سقف: 55699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 74 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 48614 - سقف: 48888تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 75 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 44638 - سقف: 46289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 61 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 49129 - سقف: 54054 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 52220 - سقف: 56677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 65 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 43362 - سقف: 43999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 39233 - سقف: 39500تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  جامبوبگ/ میانگین: 45099 - سقف: 45389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39886 - سقف: 40251 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 39914 - سقف: 41141 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 46051 - سقف: 46600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 40530 - سقف: 41399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 45521 - سقف: 47000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40931 - سقف: 41688تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35868 - سقف: 36668 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37045 - سقف: 40099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 38731 - سقف: 38888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 32573 - سقف: 33099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34053 - سقف: 34699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی وینیل کلراید S70 -  پتروشیمی آبادان -  پالت چوبی/ میانگین: 42181 - سقف: 42688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 34216 - سقف: 36099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37637 - سقف: 37999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S60 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31902 - سقف: 31905 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 29883 - سقف: 31089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 30627 - سقف: 30799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 31064 - سقف: 31677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31326 - سقف: 37500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31711 - سقف: 32100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 32327 - سقف: 32999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی/ میانگین: 49750 - سقف: 49750 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25484 - سقف: 25896 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP515J -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 27450 - سقف: 27589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 27409 - سقف: 27666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر SD250D48FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی/ میانگین: 45599 - سقف: 45599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 46274 - سقف: 46399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25848 - سقف: 25950 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 27711 - سقف: 28599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 26033 - سقف: 26289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.6 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26188 - سقف: 26399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ/ میانگین: 26170 - سقف: 26610 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26141 - سقف: 26999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

نخ پلی استر 48F280DTC -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 43049 - سقف: 43199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31005 - سقف: 31099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 28514 - سقف: 28800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 28000 - سقف: 28000تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 29040 - سقف: 29523 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 29005 - سقف: 29999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27376 - سقف: 28259 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S60 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S57 -  پتروشیمی آبادان -  پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA -  الیاف سازان بهکوش -  پالت چوبی

پلی پروپیلن پزشکی ARP801 -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S70 Abadan 421810 426880 27 آبادان
PVC S65 Arvand 254840 258960 1.4 اروند
PVC S65 Arvand 273760 282590 9 اروند
PVC S65 Arvand 261700 266100 4 اروند
E6834 arvand 310050 310990 5 اروند
PVC S65 Bandar 261880 263990 4 بندرامام
PVC S65 Bandar 258480 259500 3 بندرامام
PVC S60 Bandar 319020 319050 11 بندرامام
PVC S65 Ghadir 260330 262890 3.6 غدیر
PVC S65 Ghadir 261410 269990 4 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 340530 346990 26 پلی پروپیلن جم
510L Jam 327840 337990 22 پلی پروپیلن جم
550J Jam 313260 375000 16 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 354860 360890 32 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 306270 307990 14 پلی نار
HP 550J 290400 295230 8 دی آریا پلیمر
HP500M khomin 285140 288000 6 دی آریا پلیمر
V30S khomin 345680 352990 28 دی آریا پلیمر
510L khomin 323270 329990 20 دی آریا پلیمر
HP515J khomin 274500 275890 2 دی آریا پلیمر
RG 1102 XK Rejal 274090 276660 2 رجال
RG 1102XL Rejal 290050 299990 8 رجال
RG 1102 L 277110 285990 3 رجال
552R Arak 342160 360990 27 شازند
510L Arak 298830 310890 11 شازند
552R Maroun 370450 400990 38 مارون
Z30S Marun 358680 366680 33 مارون
C30S Marun 317110 321000 18 مارون
552R Navid 325730 330990 21 نوید زرشیمی
510L Navid 310640 316770 15 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440L jam 446380 462890 61 پلی پروپیلن جم
440G jam 398860 402510 43 پلی پروپیلن جم
440G jam 405300 413990 46 پلی پروپیلن جم
548R jam 409310 416880 47 پلی پروپیلن جم
548R jam 399140 411410 44 پلی پروپیلن جم
548T jam 486140 488880 75 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 376370 379990 28 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 491290 540540 64 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 561670 569890 88 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 450990 453890 42 پلی نار
RG 3212E 460510 466000 45 رجال
MR230 522200 566770 65 مارون
RP340R maron 374900 380540 28 مارون
ZB 440L-navid 392330 395000 41 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 433620 439990 56 نوید زرشیمی
ZR230-navid 541900 546990 71 نوید زرشیمی
ZR230-navid 551930 556990 74 نوید زرشیمی
332C navid 455210 470000 46 نوید زرشیمی
ZR340r navid 404750 408000 38 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 387310 388880 38 نوید زرشیمی
(پودر) ZH500M 280000 280000 7 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 48F280DTA 462740 463990 3 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTC 430490 431990 5 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر SD250D48FAA 455990 455990 2 هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 461720 461990 1.4 هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 497500 497500 0.1 هشت بهشت کیش
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟