یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 1 آذر 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 1 آذر 1401 را بخوانید.

380 تا 391 درصد رقابت:
 

340 تا 351 درصد رقابت:

271 تا 280 درصد رقابت:

240 تا 251 درصد رقابت:

161 تا 170 درصد رقابت:
 

141 تا 160 درصد رقابت:

 

100 تا 120 درصد رقابت:51 تا 60 درصدرقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 42211 - سقف: 42689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگی/ میانگین: 42911 - سقف: 48199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 31344 - سقف: 32099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35375 - سقف: 35699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34108 - سقف: 36499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 29039 - سقف: 29589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ/ میانگین: 30641 - سقف: 31689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 28572 - سقف: 29077 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39975 - سقف: 40699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28554 - سقف: 29999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:


پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA -  پتروشیمی شازند -  جامبوبگ/ میانگین: 27215 - سقف: 27356 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29795 - سقف: 30130 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 63589 - سقف: 64066 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 22752 - سقف: 22869 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24965 - سقف: 25023 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30492 - سقف: 30699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 27503 - سقف: 28228 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25278 - سقف: 25310 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23294 - سقف: 23499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23133 - سقف: 23577 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 54946 - سقف: 57600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23224 - سقف: 24099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23441 - سقف: 23882 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23353 - سقف: 23559 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 26186 - سقف: 26500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23665 - سقف: 23800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26933 - سقف: 27051 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ/ میانگین: 30684 - سقف: 30815 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26760 - سقف: 27188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 28401 - سقف: 28428 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی 422FC -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:
 


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 549460 576000 3 تبریز
N50-ghaed-basir 635890 640660 19 قائد بصیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 306840 308150 6 امیرکبیر
CRP100N jam 304920 306990 0.4 جم
5000S Jam 249650 250230 0.2 جم
CRP100B Arak 399750 406990 28 شازند
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 306410 316890 22 امیرکبیر
LLD 209 Arak 302090 305300 20 شازند
(پودر) LLD 209 arak 272150 273560 12 شازند
LLD 22b02 Mahabad 297950 301300 19 مهاباد
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5030SA tabriz 269330 270510 6 تبریز
52518 Jam 285540 299990 30 جم
62N07UV Lorestan 231330 235770 3 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 234410 238820 4 لرستان
54B04UV lorestan 236650 238000 5 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 232240 240990 3 بندرامام
Bl3 Bakhtar 233530 235590 4 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 252780 253100 1.5 تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX5 Marun 232940 234990 2.5 مارون
F7000 Mehr 227520 228690 0.1 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 290390 295890 21 تندگویان
PET-BG785 (780N) 285720 290770 22 تندگویان
PET-BG821 (820S) 315740 327780 25 تندگویان
PET-BG731 313440 320990 32 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 261860 265000 4 آریا ساسول
2420d 353750 356990 34 امیرکبیر
0075 Bandar 341080 364990 36 بندرامام
020 Bandar 267600 271880 7 بندرامام
2420E02-kordestan 258620 261260 3 کردستان
2100lale 422110 426890 54 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HS 221 tabriz 429110 481990 31 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
TG641 MOD 275030 282280 1.5 تندگویان
TG645 (640N) 284010 284280 7 تندگویان

رقابت های گرید OFF

261 تا 270 درصد رقابت:

91 تا 100 درصد رقابت:

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 45,791 - سقف: 46,491 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 86 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:61 تا 70 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 28,944- سقف: 29,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 61 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1  - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 36,433- سقف: 36,500 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 50,736- سقف: 52,421 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 55 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 526WP - پتروشیمی تبریز / میانگین: 45,077 - سقف: 45,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 34,800 - سقف: 34,800 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46.5 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 31,699- سقف: 31,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 34,070- سقف: 34,070 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 34,288- سقف: 34,288 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 27,327- سقف: 27,327 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF1 - RGH&R  - مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال/ میانگین: 37,300- سقف: 37,300 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 522FC- پتروشیمی تبریز/ میانگین: 35,797 - سقف: 37,769 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 24,700- سقف: 24,700 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3 - پتروشیمی مارون
   
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 2 - پتروشیمی مارون  
 
‏پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 - پتروشیمی مارون

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - C30G درجه 1 - پتروشیمی مارون
    
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پتروشیمی مارون  

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام
   
پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟