یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 30 آبان 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 30 آبان 1401 را بخوانید.

121 تا 130 درصد رقابت:

111 تا 120 درصد رقابت:100 تا 110 درصد رقابت:


 

91 تا 100 درصد رقابت:

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 51560 - سقف: 51928 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 89 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 60377 - سقف: 84551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 89 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 53120 - سقف: 55055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 73 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 48254 - سقف: 50000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 77 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 56884 - سقف: 57777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 78 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 49190 - سقف: 52052 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 80 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 44620 - سقف: 46081 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 63 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 48074 - سقف: 49000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 63 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 45484 - سقف: 46999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 67 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30525 - سقف: 31031 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 49062 - سقف: 49589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 42003 - سقف: 42689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 45913 - سقف: 46340 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  جامبوبگ/ میانگین: 28167 - سقف: 28455 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28289 - سقف: 29515 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 38154 - سقف: 38588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 29412 - سقف: 30098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 38846 - سقف: 39278 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:


پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 36997 - سقف: 37656 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35818 - سقف: 36000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32101 - سقف: 34551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 33780 - سقف: 35199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 38108 - سقف: 38170 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 38308 - سقف: 38744 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 38668 - سقف: 38770 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29506 - سقف: 29972 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 29774 - سقف: 32077 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 30360 - سقف: 30956 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30668 - سقف: 31089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 32544 - سقف: 32700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31508 - سقف: 32000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر SD485D96FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی/ میانگین: 44655 - سقف: 44655 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 26902 - سقف: 27151 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 45444 - سقف: 45799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.4 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28050 - سقف: 30099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 28472 - سقف: 28599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 29039 - سقف: 30300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 29235 - سقف: 29959 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 32508 - سقف: 34078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 48F280DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

نخ پلی استر SD485D96FAA -  پشمینه کویر -  پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:
 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 304430 308690 53 اروند
PVC S65 Arvand 305250 310310 53 اروند
PVC S65 Bandar 281670 284550 41 بندرامام
PVC S65 Bandar 282890 295150 42 بندرامام
PVC S65 Ghadir 294120 300980 47 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 388460 392780 47 پلی پروپیلن جم
510L Jam 280500 300990 6 پلی پروپیلن جم
510L Jam 321010 345510 22 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 269020 271510 2 پلی نار
HP 550J 297740 320770 13 خمین (دی آریاپلیمر)
510L khomin 303600 309560 15 خمین (دی آریاپلیمر)
552R Arak 369970 376560 40 شازند
510L Arak 284720 285990 8 شازند
552R Maroun 381540 385880 45 مارون
HP 500J 306680 310890 16 مارون
C30S Marun 315080 320000 19 مارون
552R Navid 337800 351990 28 نوید زرشیمی
510L Navid 290390 303000 10 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
RP345S jam 386680 387700 30 پلی پروپیلن جم
440L jam 515600 519280 89 پلی پروپیلن جم
440G jam 491900 520520 80 پلی پروپیلن جم
548R jam 454840 469990 67 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 381080 381700 28 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 383080 387440 29 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 480740 490000 63 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 490620 495890 54 پلی نار
RG 3212E 568840 577770 78 رجال
EPC40R shazand 482540 500000 77 شازند
RP340R maron 358180 360000 21 مارون
ZB 548R navid 420030 426890 54 نوید زرشیمی
ZR230-navid 603770 845510 89 نوید زرشیمی
332C navid 531200 550550 73 نوید زرشیمی
ZR340r navid 325080 340780 10 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 325440 327000 18 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 459130 463400 56 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP525j jam 295060 299720 11 پلی پروپیلن جم
ZH 525J navid 292350 299590 10 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 96F560DTA 454440 457990 2.4 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر SD485D96FAA 446550 446550 1.5 هشت بهشت کیش
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟