یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 24 آبان 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 24 آبان 1401 را بخوانید.

380 تا 391 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 157871 - سقف: 168891 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 386 درصد

340 تا 351 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 143667 - سقف: 155000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 343 درصد

271 تا 280 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 422FC -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 121159 - سقف: 125551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 275 درصد

240 تا 251 درصد رقابت:

161 تا 170 درصد رقابت:
 

141 تا 160 درصد رقابت:

 

100 تا 120 درصد رقابت:51 تا 60 درصدرقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 42654 - سقف: 42999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36790 - سقف: 37089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 30626 - سقف: 30880 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36744 - سقف: 36788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 29109 - سقف: 29599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 29973 - سقف: 30199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27412 - سقف: 28318 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 31649 - سقف: 31800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39015 - سقف: 40699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 32115 - سقف: 32600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:


پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27360 - سقف: 27499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28196 - سقف: 28799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 28802 - سقف: 29199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 28899 - سقف: 29088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  کیسه/ میانگین: 28682 - سقف: 28899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 22966 - سقف: 23133 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 22917 - سقف: 23099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 26072 - سقف: 26500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26361 - سقف: 26571 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26331 - سقف: 26455 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.5 درصد

پلی استایرن انبساطی EPS300 -  Pak Petrochemical Industries (Pvt.) Ltd -  کیسه/ میانگین: 66199 - سقف: 66555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26812 - سقف: 26955 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27292 - سقف: 27669 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27450 - سقف: 27689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27758 - سقف: 27974 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28547 - سقف: 28888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27720 - سقف: 27899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24614 - سقف: 24889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA -  پتروشیمی شازند -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی EPS100 -  Pak Petrochemical Industries (Pvt.) Ltd -  کیسه

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی مارون -  جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی EPS300 -  Pak Petrochemical Industries (Pvt.) Ltd -  کیسه

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی EPS300 -  Pak Petrochemical Industries (Pvt.) Ltd -  کیسه

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:
 


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
N50-ghaed-basir 612530 616990 14 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 288020 291990 13 امیرکبیر
LL 235F6 jam 263610 265710 3 جم
LLD 209 Arak 288990 290880 13 شازند
LLD 22b02 Mahabad 274500 276890 7 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 285470 288880 9 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
52518 Jam 274120 283180 25 جم
62N07UV Lorestan 246140 248890 9 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 229170 230990 2 لرستان
54B04UV lorestan 229660 231330 2 لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3030UA 263310 264550 3.5 تبریز
3840 Tabriz 268120 269550 5 تبریز
3840 Arak 260720 265000 2.5 شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5000S Jam 273600 274990 11 جم
CRP100B Arak 390150 406990 27 شازند
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 291090 295990 23 تندگویان
PET-BG785 (780N) 306260 308800 32 تندگویان
PET-BG821 (820S) 321150 326000 29 تندگویان
PET-BG825 (820N) 299730 301990 24 تندگویان
PET- BG 841 316490 318000 26 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
2420h 272920 276690 7 امیرکبیر
2420d 367440 367880 37 امیرکبیر
0075 Bandar 367900 370890 44 بندرامام
020 Bandar 281960 287990 11 بندرامام
2420E02-kordestan 277580 279740 9 کردستان
2100lale 277200 278990 9 لاله
2100lale 426540 429990 54 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EPS300 661990 665550 4 Pak Petrochemical Industries (Pvt.) Ltd
FC 422 1211590 1255510 275 تبریز
221 HS 1578710 1688910 386 تبریز
321 HS 1436670 1550000 343 تبریز

رقابت های گرید OFF

261
تا 270 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 522FC - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 114,500- سقف: 114,500 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 268 درصد

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 28,057- سقف: 28,057 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 91.5 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 45,827- سقف: 45,891 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 85 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی اروند/ میانگین: 30,652- سقف: 31,077 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 75 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 28,337- سقف: 29,250 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 61.5 درصد

پلی استایرن انبساطی 526WP - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 51,100- سقف: 52,200 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 62.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 29,505- سقف: 30,100 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 68 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 35,100- سقف: 35,100 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 37,222- سقف: 37,222 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 50 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF1 - RGH&R- مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال/ میانگین: 39,854- سقف: 40,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1- پتروشیمی شازند/ میانگین: 33,033- سقف: 33,033 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 33,773- سقف: 33,993 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 22 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 33,634- سقف: 33,700 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 33,162- سقف: 33,300 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 23,518- سقف: 24,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب  

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام  

پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 - پلی پروپیلن جم

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟