یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 17 آبان 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 17 آبان 1401 را بخوانید.

430 تا 441 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 174382 - سقف: 181999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 430 درصد

370 تا 381 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 156259 - سقف: 161599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 375 درصد

271 تا 280 درصد رقابت:

240 تا 251 درصد رقابت:

161 تا 170 درصد رقابت:
 

141 تا 160 درصد رقابت:

 

100 تا 120 درصد رقابت:51 تا 60 درصدرقابت:


41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31199 - سقف: 31531 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34301 - سقف: 34599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 41589 - سقف: 42000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 38779 - سقف: 38999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 30315 - سقف: 30689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27884 - سقف: 29299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27689 - سقف: 27978 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 30977 - سقف: 31111 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:


پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28277 - سقف: 28596 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27149 - سقف: 27149 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 28201 - سقف: 28300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 59179 - سقف: 59400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 28710 - سقف: 28900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 28968 - سقف: 29989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28953 - سقف: 29129 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی/ میانگین: 29088 - سقف: 29200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 29878 - سقف: 30050 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 29519 - سقف: 29699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 28863 - سقف: 29100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 27708 - سقف: 27999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 22588 - سقف: 22877 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.2 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25311 - سقف: 25589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ/ میانگین: 28796 - سقف: 28989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 27266 - سقف: 27300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30872 - سقف: 31061 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23864 - سقف: 24187 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27951 - سقف: 27999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27396 - سقف: 27598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

لی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24238 - سقف: 24558 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24140 - سقف: 25099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24527 - سقف: 24789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27684 - سقف: 28388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27910 - سقف: 28129 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27684 - سقف: 27788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 28080 - سقف: 28588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28017 - سقف: 28479 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28017 - سقف: 28479 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:
 


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
N50-ghaed-basir 591790 594000 12 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 295190 296990 15 امیرکبیر
LLD 209 Arak 287100 289000 12 شازند
LLD 22b02 Mahabad 290880 292000 14 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 289530 291290 13 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 273960 275980 7 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T Arya 272660 273000 4 آریا ساسول
1922T lale 279510 279990 6.5 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Hi500 311990 315310 43 بندرامام
5030SA tabriz 276840 277880 9.6 تبریز
52518 Jam 276890 279780 27 جم
62N07UV Lorestan 278840 292990 25 لرستان
54B04UV lorestan 241400 250990 8 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 245270 247890 9 بندرامام
Bl3 Bakhtar 238640 241870 6 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 242380 245580 8 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 253110 255890 1.4 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 287960 289890 2 امیرکبیر
CRP100N jam 308720 310610 4 جم
5000S Jam 271490 271490 11 جم
CRP100B Arak 415890 420000 36 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Mehr 225880 228770 1.2 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 303150 306890 24 تندگویان
PET-BG785 (780N) 309770 311110 29 تندگویان
PET-BG825 (820N) 288630 291000 16 تندگویان
PET- BG 841 298780 300500 15 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 280800 285880 10 آریا ساسول
2420h 276840 283880 9 امیرکبیر
2420d 353790 356990 32 امیرکبیر
0075 Bandar 343010 345990 35 بندرامام
020 Bandar 280170 284790 10 بندرامام
2420E02-kordestan 282580 283990 11 کردستان
2420E02-kordestan 282770 285960 11 کردستان
2102TX00-lale 282010 283000 11 لاله
2102TX00-lale 279100 281290 9.5 لاله
2100lale 387790 389990 40 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 1743820 1819990 430 تبریز
321 HS 1562590 1615990 375 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
TG641 (640S) 277080 279990 0.5 تندگویان

رقابت های گرید OFF

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند / میانگین: 35,205- سقف: 39,988 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 98 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:


71 تا 80 درصد رقابت:61 تا 70 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر/ میانگین: 29,131- سقف: 29,300 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2- پتروشیمی اروند/ میانگین: 26,634- سقف: 27,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 68 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 42,583- سقف: 43,199 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 69 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 36,865 - سقف: 37,396 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 51.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 38,307- سقف: 39,899 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 52 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 36,502- سقف: 38,009 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 - پتروشیمی شازند / میانگین: 36,467- سقف: 36,500 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35379 - سقف: 35699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2- پتروشیمی شازند/ میانگین: 26,981- سقف: 30,200 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 34,759- سقف: 35,199 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27.5 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 32,598 - سقف: 32,896 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 24,588- سقف: 24,700 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 22,896- سقف: 23,000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 - پتروشیمی اروند  

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی بندر امام

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر

امتیاز مطلب: 50%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟