یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 6 مهر 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 6 شهریور 1401 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ / میانگین: 48213 - سقف: 48588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 43919 - سقف: 44511 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی / میانگین: 29889 - سقف: 31999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35851 - سقف: 36399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی / میانگین: 26542 - سقف: 26699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی / میانگین: 25944 - سقف: 26000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی / میانگین: 54438 - سقف: 54511 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 29712 - سقف: 29800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ / میانگین: 31056 - سقف: 31299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی / میانگین: 23734 - سقف: 23949 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ / میانگین: 33055 - سقف: 33389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی / میانگین: 28883 - سقف: 29098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.3 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ / میانگین: 31973 - سقف: 32345 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی / میانگین: 23389 - سقف: 23899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی / میانگین: 26586 - سقف: 26888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.5 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی / میانگین: 28925 - سقف: 29199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی / میانگین: 24578 - سقف: 24778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی / میانگین: 24727 - سقف: 25096 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 24771 - سقف: 25178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ / میانگین: 27532 - سقف: 27580 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی / میانگین: 28716 - سقف: 28966 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی / میانگین: 24946 - سقف: 25760 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.6 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
N50-ghaed-basir 544380 545110 1 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 265860 268880 3.5 امیرکبیر
22B02 Loresatan 259440 260000 1 لرستان
22B03 Lorestan 275320 275800 7 لرستان
LL 20BF5 265420 266990 0.3 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 289250 291990 4.5 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Hi500 249460 257600 9.6 بندرامام
5030SA tabriz 298890 319990 14 تبریز
52518 Jam 233890 238990 3 جم
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 245780 247780 6 بندرامام
Bl3 Bakhtar 247270 250960 6.6 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 293470 295610 3.7 امیرکبیر
CRP100B Arak 358510 363990 17 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 237340 239490 2 آریا ساسول
F7000 Mehr 247710 251780 7 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 319730 323450 3 تندگویان
PET-BG785 (780N) 310560 312990 2 تندگویان
PET-BG821 (820S) 330550 333890 2 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LFI 2130 288830 290980 2.3 آریا ساسول
0075 Bandar 287160 289660 7 بندرامام
2100lale 297120 298000 1.4 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 482130 485880 34 تبریز
321 HS 439190 445110 22 تبریز

رقابت های گریدهای off

51 تا 60 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 3- پپتروشیمی مارون/ میانگین: 19,299- سقف: 19,299 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 51 درصد

41 تا 50 درصد رقابت


پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 22,111 - سقف: 22,111 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

31 تا 40 درصد رقابت


21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 15,599- سقف: 15,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1- پتروشیمی مارون/ میانگین: 24,069- سقف: 24,069 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2- پپتروشیمی مارون/ میانگین: 21,959- سقف: 21,959 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 24,551 - سقف: 24,597 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 - پتروشیمی لرستان/ میانگین: 25,230- سقف: 25,240 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
حساب و کتاب راحته! وقتی سپیدار کنارته
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟