یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 4 مهر 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 4 مهر 1401 را بخوانید.

 81 تا 90 درصد رقابت:

 71تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 56557 - سقف: 56988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 79 درصد

61تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 46145 - سقف: 46699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 62 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 54745 - سقف: 55097 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 68 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 55138 - سقف: 55699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 69 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 45179 - سقف: 45313 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49  درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 37479 - سقف: 38700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36590 - سقف:
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  جامبوبگ/ میانگین: 45102 - سقف: 45896 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 35898 - سقف: 36800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 36589 - سقف: 36899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 39138 - سقف: 39891 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30577 - سقف: 30899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25247 - سقف: 25578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25321 - سقف: 25688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 34030 - سقف: 34253 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 25702 - سقف: 25899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 31127 - سقف: 31155 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 34681 - سقف: 35199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 31496 - سقف: 31699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 31613 - سقف: 32088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32517 - سقف: 32528 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 32522 - سقف: 32531 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32512 - سقف: 32522تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 32518 - سقف: 32528 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 32067 - سقف: 32200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35471 - سقف: 35777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 32524 - سقف: 32535 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 35960 - سقف: 36188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 32495 - سقف: 32777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32564 - سقف: 32779 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 34284 - سقف: 34555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18.7 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32743 - سقف: 33699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 32901 - سقف: 33099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 32984 - سقف: 33199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر 48F280DTB -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 40467 - سقف: 40756 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.8 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28579 - سقف: 29000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4  درصد

نخ پلی استر 96F560DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 43899 - سقف: 44099تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ/ میانگین: 24122 - سقف: 24389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29365 - سقف: 29899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29589 - سقف: 29899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30220 - سقف: 30300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد
 

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن فیلم RG3420L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 241220 243890 6 اروند
PVC S65 Arvand 252470 255780 11 اروند
PVC S65 Bandar 253210 256880 11 بندرامام
PVC S65 Bandar 253210 256880 11 بندرامام
PVC S65 Ghadir 257020 258990 13 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 295890 298990 8 پلی پروپیلن جم
552R Jam 314960 316990 15 پلی پروپیلن جم
550J Jam 327430 336990 19 پلی پروپیلن جم
550J Jam 327430 336990 19 پلی پروپیلن جم
550J Jam 327430 336990 19 پلی پروپیلن جم
550J Jam 327430 336990 19 پلی پروپیلن جم
550J Jam 327430 336990 19 پلی پروپیلن جم
550J Jam 327430 336990 19 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 329010 330990 20 پلی نار
RG 1102 XK Rejal 329840 331990 20 رجال
RG 1102 L 320670 322000 12 رجال
552R Arak 293650 298990 7 شازند
Z30s Ar 302200 303000 10 شازند
V30S Arak 285790 290000 4 شازند
552R Maroun 295890 386990 8 مارون
Z30S Marun 305770 308990 11 مارون
C30S Marun 325640 327790 18.5 مارون
510L Navid 324950 327770 18 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 316130 320880 15 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440G jam 461450 466990 62 پلی پروپیلن جم
548R jam 374790 387000 32 پلی پروپیلن جم
548T jam 365890 368990 29 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 354710 357770 17 پلی پروپیلن جم
RPX 230C 451020 458960 38 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 391380 398910 29 پلی پروپیلن جم
RG 3212E 547450 550970 68 رجال
RP340R maron 359600 361880 18 مارون
ZB 548R navid 358980 368000 26.5 نوید زرشیمی
ZR230-navid 551380 556990 69 نوید زرشیمی
332C navid 565570 569880 79 نوید زرشیمی
ZR340r navid 346810 351990 14 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 342840 345550 18.7 نوید زرشیمی
ZH 500M 311270 311550 13 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 451790 453130 49 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP525j jam 325180 325280 17 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 325120 325220 17 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 325220 325310 17 رجال
HP 525J maron 325170 325280 17 مارون
ZH 525J navid 325240 325350 17 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 96F560DTA 438990 440990 4.5 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTB 404670 407560 0.8 پلی اکریل ایران

رقابت های گرید OFF

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1- صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 44,169- سقف: 48,299 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 51 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH550J درجه 1- صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 30,334- سقف: 30,569 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

نخ پلی استر گرید WP12- پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 14,899- سقف: 14,899 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1- پتروشیمی مارون/ میانگین: 28,857- سقف: 29,629 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
حساب و کتاب راحته! وقتی سپیدار کنارته
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟