یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 21 شهریور 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 21 شهریور 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 21 شهریور 1401 با 1,379 تن افزایش نسبت به 14 شهریور ماه از 25,860 تن به 25,860 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 14 و 21 شهریور 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 711 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 10,452 تن به 9,741 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 595 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل افزایش یافت و از 273,481 ریال به 274,076 ریال رسید.

2-  پتروشیمی مارون عرضه گرید 552R را 704 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 1,320 تن به 616 تن رساند.

3- گرید C30S مارون که هفته قبل 528 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 24 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 1,496 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 22 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه دارد.

4- گرید Z30S مارون که هفته دوم شهریور 1,320 تن عرضه سلف داشت، امروز با 220 تن کاهش 1,100 تن عرضه نقدی دارد.

5- گرید V30S شازند برخلاف هفته پیش که 40 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

6- هر چند گرید RG 1102 XK رجال هفته قبل 348 تن عرضه نقدی و 609 تن عرضه سلف داشت، امروز فقط 870 تن عرضه نقدی دارد.

7- پتروشیمی جم عرضه گرید 550J را 522 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 792 تن عرضه سلف به 240 تن عرضه سلف رساند.

8- گرید 510L جم که هفته دوم شهریور 192 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 96 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,200 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

9- گرید RG 1102 L رجال برخلاف هفته پیش که 174 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها قرار ندارد.

10- عرضه گرید SF 060 پلی نار با 200 تن کاهش نسبت به هفته گذشته از 1,200 تن به 1,000 تن رسید.

11- پتروشیمی شازند عرضه گرید 552R را 400 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 1,100 تن به 700 تن رساند.

12- گرید 552R جم که هفته قبل 720 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 264 تن کاهش 456 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 134 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 3,706 تن به 3,572 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,468 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 291,169 ریال به 701,169 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 422 ریال نسبت به قیمت پایه پیش کاهش یافت و از 317,070 ریال به 316,6480 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2-  گرید RP345S جم که تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 110 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

3-  گرید EPC40R شازند فردا برخلاف هفته گذشته 240 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید MR230 مارون که هفته پیش 20 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جمع عرضه های پ پ شیمیایی قرار ندارد.

5- پتروشیمی جم عرضه گرید RP340 را 110 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 330 تن به 220 تن رساند.

6- گرید RP340R مارون که هفته قبل 506 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 440 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 66 تن با بسته بندی کیسه دارد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 201 تن افزایش یافت و از 9,812 تن به 10,013 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,002 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 234,052 ریال به 232,050 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 بندرامام که هفته قبل 2,002 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,000 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,014 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 200 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته اول شهریور 174 تن افزایش داشت و از 1,416 تن به 1,590 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 617 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه افزایش یافت و از 277,272 ریال به 277,889 ریال رسید.

2- گرید ZH 525J نوید برخلاف هفته قبل که 609 تن عرضه نقدی داشت، امروز 609 تن عرضه سلف دارد.

3- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 3420 L را 174 تن نسبت به هفته دوم شهریور افزایش داد  و از 87 تن به 261 تن رساند.

4- هر چند گرید HP525j جم هفته قبل 720 تن عرضه سلف داشت، امروز 720 تن عرضه نقدی دارد.


نمودارعرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 232,050 1200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 232,050 2904 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 264,537 495 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 232,050 3014 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 232,050 200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 232,050 2200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
10013 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 274,076 456 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 274,076 1200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 274,076 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 274,076 1000 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 274,076 870 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 274,076 696 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 274,076 700 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 274,076 400 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 274,076 616 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 274,076 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 274,076 1496 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 274,076 22 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 274,076 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 274,076 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 274,076 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
9741 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S jam 295,045 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
440L jam 281,701 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 282,209 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 281,701 660 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 281,701 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 295,045 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 295,045 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 302,034 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c polynar 316,648 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 316,648 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RP340R maron 295,045 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
RP340R maron 295,045 66 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 281,701 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 316,648 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 314,234 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 295,045 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 288,055 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 274,076 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 301,526 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3572 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 277,889 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3420 L-rejal 396,837 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 277,889 609 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
1590 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD485D96FAA 454,640 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 48F280DTA 415,937 209 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 399,300 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 386,821 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر SD485D96FAA 455,840 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
339 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟