یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 10 مرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 10 مرداد 1401 را بخوانید.


71 تا 80 درصد رقابت:

 

61 تا 70 درصد رقابت:
 

51 تا 60 درصد رقابت:
 

41 تا 50 درصد رقابت:
 

31 تا 40 درصد رقابت:

 

21 تا 30 درصد رقابت:

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 37951 - سقف: 38199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 39169 - سقف: 39401 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 41812 - سقف: 42388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19.4 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی PYI250 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 30362 - سقف: 30430 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 33057 - سقف: 33178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 46012 - سقف: 46083 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 30613 - سقف: 30800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  جامبوبگ/ میانگین: 25230 - سقف: 25388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

نخ پلی استر 48F280DTB -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 44357 - سقف: 44367 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 31694 - سقف: 31999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ/ میانگین: 25478 - سقف: 25699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 31794 - سقف: 32088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 31786 - سقف: 32518 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.3 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 31198 - سقف: 31699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 32050 - سقف: 33199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 32859 - سقف: 32987 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 34617 - سقف: 34798تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.7 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 31854 - سقف: 32077 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26175 - سقف: 26569 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 32033 - سقف: 32299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.7 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 26721 - سقف: 27100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 32482 - سقف: 32777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 32625 - سقف: 32699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.6 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33041 - سقف: 33489 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 36551 - سقف: 36889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10.7 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر SD250D48FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

نخ پلی استر SD250D48FAA -  پشمینه کویر -  پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP500J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 48F280DTC -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 96F560DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی RG1102H -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی RG1101S -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

پلی پروپیلن نساجی RG1101SL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

نخ پلی استر SD160D48FAA -  پشمینه کویر -  پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTC -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

پلی پروپیلن RP270G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 254780 256990 2 اروند
PVC S65 Bandar 261750 265690 5 بندرامام
PVC S65 Bandar 252300 253880 1 بندرامام
PVC S65 Ghadir 267210 271000 7 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 306130 308000 1 پلی پروپیلن جم
510L Jam 320330 322990 5.7 پلی پروپیلن جم
550J Jam 311980 316990 3 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 303620 304300 0.1 پلی نار
SF 060 polynar 318540 320770 5 پلی نار
C30S Marun 330410 334890 9 مارون
510L Navid 324820 327770 7 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440L jam 317860 325180 2.3 پلی پروپیلن جم
440G jam 316940 319990 2 پلی پروپیلن جم
548R jam 320500 331990 3 پلی پروپیلن جم
548T jam 317940 320880 2.3 پلی پروپیلن جم
RG 3212E 391690 394010 12 رجال
EPC40R shazand 329390 333510 6 شازند
ZR230-navid 418120 423880 19.4 نوید زرشیمی
332C navid 379510 381990 11 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 328590 329870 3.7 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 48F180DTA 474990 474990 3 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTA 460120 460830 1 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTB 443570 443670 1.4 پلی اکریل ایران
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟