یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 3 مرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 3 مرداد 1401 را بخوانید.


71 تا 80 درصد رقابت:

 

61 تا 70 درصد رقابت:
 

51 تا 60 درصد رقابت:
 

41 تا 50 درصد رقابت:
 

31 تا 40 درصد رقابت:

 

21 تا 30 درصد رقابت:

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 396,92- سقف: 403,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 359,28- سقف: 377,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 392,31- سقف: 398,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 351,96- سقف: 355,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد
کمتر از 10 درصد رقابت:


پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 313,67- سقف: 314,61 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 315,04- سقف: 318,87 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.96 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 330,39- سقف: 333,44 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.43 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 317,17- سقف: 321,22 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 318,86- سقف: 325,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 341,34- سقف: 343,29 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.5 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 468,89- سقف: 473,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ میانگین: 323,08- سقف: 328,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 284,50- سقف: 286,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 324,43- سقف: 327,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 326,12- سقف: 328,77 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.5 درصد

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 483,78- سقف: 486,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 338,27- سقف: 341,73 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 338,97- سقف: 348,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 345,73- سقف: 347,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 302,80- سقف: 306,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 358,53- سقف: 368,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:


پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 48F180DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی RG1102H - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RG3420L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی PYI250 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی RG1101S - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP500J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ


جدول رقابت های امروز:

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Bandar 284500 286880 4 بندرامام
PVC S65 Ghadir 302800 306890 10 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
510L Jam 315040 318870 0.96 پلی پروپیلن جم
550J Jam 318860 325990 2 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 323080 328990 3.5 پلی نار
Z30s Ar 313670 31461 0.5 شازند
C30S Marun 317170 321220 2 مارون
510L Navid 326120 328770 4.5 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 324430 327880 4 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440L jam 358530 368990 12 پلی پروپیلن جم
440G jam 345730 347990 8 پلی پروپیلن جم
548R jam 359280 377990 12.5 پلی پروپیلن جم
548R jam 338970 348990 6 پلی پروپیلن جم
548T jam 338270 341730 6 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 341340 343290 2.5 پلی پروپیلن جم
RG 3212E 392310 398000 11 رجال
ZR230-navid 420170 425990 18.5 نوید زرشیمی
332C navid 396920 403990 13 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 330390 333440 1.43 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 48F180DTA 483780 486880 5 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTA 468890 473990 3 پلی اکریل ایران

امتیاز مطلب: 80%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟