یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 29 تیر 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 29 تیر 1401 را بخوانید.


71 تا 80 درصد رقابت:

 

61 تا 70 درصد رقابت:
 

51 تا 60 درصد رقابت:
 

41 تا 50 درصد رقابت:
 

31 تا 40 درصد رقابت:
 

21 تا 30 درصد رقابت:
 

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27121 - سقف: 27200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 44777 - سقف: 45611 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11.4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 36102 - سقف: 36159 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15.6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 37264 - سقف: 37687 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 46239 - سقف: 47345 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 39773 - سقف: 39899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی/ میانگین: 30364 - سقف: 30466 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30359 - سقف: 30478 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA -  پتروشیمی شازند -  جامبوبگ/ میانگین: 29693 - سقف: 30289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 25341 - سقف: 25777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.8 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 25554 - سقف: 25820 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.6 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 41231 - سقف: 41388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26261 - سقف: 26409 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.6 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41874 - سقف: 42455 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.6 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 35916 - سقف: 36289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.7 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 40695 - سقف: 41050 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 34765 - سقف: 35001 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31894 - سقف: 31989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 34040 - سقف: 34111 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 40793 - سقف: 41189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 40329 - سقف: 40636 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 27635 - سقف: 29888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33301 - سقف: 34198 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

نخ پلی استر SD250D48FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات بطری WK801L -  OSHIDA PETROKIMYA -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 

 


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 402020 402020 4 تبریز
ABS157W2901-tabriz 418740 424550 3.6 تبریز
N50-ghaed-basir 406950 410500 5 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
(پودر) LLD 209 arak 296930 302890 0.5 شازند
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
54B04UV lorestan 271210 272000 11 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Bl3 Bakhtar 262610 264090 2.6 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
CRP100B Jam 360370 363990 4 جم
CRP100B Arak 359160 362890 3.7 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 255540 258200 1.6 آریا ساسول
F7000 Ilam 253410 257770 0.8 ایلام
F7000 Mehr 276350 298880 10 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 407930 411890 8.6 تندگویان
PET-BG785 403290 403290 9.3 تندگویان
PET-BG821 462390 473450 18 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
2420h 318940 319890 5.4 امیرکبیر
0075 Bandar 333010 341980 10 بندرامام
2420E02-kordestan 303590 304780 0.3 کردستان
2420F8 Kordestan 303640 304660 0.3 کردستان
2100lale 397730 398990 20.5 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 447770 456110 11.4 تبریز
321 HS 412310 413880 2.6 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 347650 350010 5.2 تندگویان
TG641 372640 372640 17 تندگویان
TG645 361020 361590 15.6 تندگویان
Super Bright TG645 340400 341110 6 تندگویان

رقابت های گریدهای off

110 تا 120 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3- پتروشیمی شهید تندگویان / میانگین: 268,99- سقف: 268,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 111 درصد


71 تا 80 درصد رقابت61 تا 70 درصد رقابت


پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3- پتروشیمی لاله/ میانگین: 268,66- سقف: 268,66 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 61 درصد

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3- پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 248,57- سقف: 274,88 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 251,00- سقف: 252,25 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 196,99- سقف: 196,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1- پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 349,00- سقف: 349,00 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1- پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 373,11- سقف: 373,11 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2- پتروشیمی مارون/ میانگین: 229,98- سقف: 229,98 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3- پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 163,87- سقف: 163,87 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1- پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 286,99- سقف: 286,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1- پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 290,29- سقف: 290,29 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1- پتروشیمی مارون/ میانگین: 249,79- سقف: 255,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1- پتروشیمی شازند/ میانگین: 339,89- سقف: 339,89 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 - پتروشیمی شهید تندگویان
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 - پتروشیمی مارون


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟