دیبا پلیمر: تولیدکننده گرانول های PVC

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 20 دی 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 20 دی 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت
 

31 تا 40 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 47570 - سقف: 49699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

 

21 تا 30 درصد رقابت

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - جامبوبگ/ میانگین: 42803 - سقف: 44655 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 42621 - سقف: 42899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 39382 - سقف: 39800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 37173 - سقف: 37399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 38669 - سقف: 38680 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40261 - سقف: 40640 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 38654 - سقف: 38688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 38067 - سقف: 38299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50315 - سقف: 51888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد 

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 38665 - سقف: 38689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 38332 - سقف: 38589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38636 - سقف: 38921 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 43204 - سقف: 44544 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

 

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 36120 - سقف: 36400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 38050 - سقف: 38370 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 38828 - سقف: 39212 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 34084 - سقف: 35067 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 37733 - سقف: 38511 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 37953 - سقف: 38089تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 35651 - سقف: 36288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39769 - سقف: 40278 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 36844 - سقف: 36978 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39787 - سقف: 40100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36384 - سقف: 36589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

نخ پلی استر 48F280DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 34799 - سقف: 34799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 36723 - سقف: 36855 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

نخ پلی استر SD485D96FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی/ میانگین: 40199 - سقف: 40199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 35166 - سقف: 35835 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - جامبوبگ/ میانگین: 33804 - سقف: 34110 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 34675 - سقف: 34921 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از ناچیز

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 39405 - سقف: 39493 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 37375 - سقف: 37789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 37547 - سقف: 37689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 40106 - سقف: 40199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ میانگین: 36777 - سقف: 36889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر 96F560DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

 

این گریدها معامله نشدند

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 432040 445440 19 اروند
PVC S65 Arvand 402610 406400 11 اروند
E6834 arvand 503150 518880 16 اروند
PVC S65 Bandar 397690 402780 10 بندرامام
PVC S65 Ghadir 368440 369780 2 غدیر
PVC S65 Ghadir 377330 385110 4 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 383320 385890 15 پلی پروپیلن جم
552R Jam 393820 398000 18 پلی پروپیلن جم
510L Jam 367230 368550 10 پلی پروپیلن جم
550J Jam 351660 358350 6 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 367770 368890 10 پلی نار
RG 1102 XK Rejal 364760 365880 9 رجال
RG 1102XL Rejal 361200 364000 8 رجال
Z30s Ar 371730 373990 12 شازند
Z30S Marun 386360 389210 16 مارون
C30S Marun 338040 341100 1 مارون
C30S Marun 363840 365890 9 مارون
552R Navid 380670 382990 14 نوید زرشیمی
510L Navid 356510 362880 7 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 340840 350670 2 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440G jam 373750 377890 7 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 388280 392120 9 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 379530 380890 6 پلی پروپیلن جم
MR230 397870 401000 4 مارون
ZB 548R navid 475700 496990 37 نوید زرشیمی
ZR230-navid 394050 394930 3 نوید زرشیمی
332C navid 426210 428990 14 نوید زرشیمی
ZR340r navid 380500 383700 7 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP525j jam 386650 386890 15 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 428030 446550 27 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 386690 386800 15 رجال
ZH 525J navid 386540 386880 15 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 48F180DTA 401060 401990 5 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTA 375470 376890 4 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTB 347990 347990 1 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر SD485D96FAA 401990 401990 3 هشت بهشت کیش
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

هدایای تبلیغاتی

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری