دیبا پلیمر: تولیدکننده گرانول های PVC

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 2 آذر 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 2 آذر 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35385 - سقف: 36336 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

31 تا 40 درصد رقابت
 

21 تا 30 درصد رقابت
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41042 - سقف: 41341 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 61845 - سقف: 62508 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

 

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27139 - سقف: 27339 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 26939 - سقف: 28516 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26982 - سقف: 27196 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 41047 - سقف: 45999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 32755 - سقف: 33655 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

 

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 25195 - سقف: 25390 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 27181 - سقف: 029529 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51118 - سقف: 51555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 24750 - سقف: 24824 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 27236 - سقف: 27904 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24873 - سقف: 24956 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 25620 - سقف: 26156 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 25552 - سقف: 26855 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 36628 - سقف: 36899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 26835 - سقف: 27012 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 25696 - سقف: 26089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26082 - سقف: 26238 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 32978 - سقف: 33196 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25774 - سقف: 26677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 24973 - سقف: 25099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - کیسه/ میانگین: 25740 - سقف: 25755 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25755 - سقف: 25899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26086 - سقف: 26181 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 26961 - سقف: 27500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 32315 - سقف: 33078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 32603 - سقف: 32659 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 32497 - سقف: 32589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 27060 - سقف: 27188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24945 - سقف: 25030 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26086 - سقف: 26181 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 32940 - سقف: 33166 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 32405 - سقف: 32859 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصدگرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

این گریدها معامله نشدند

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 511180 515550 4 تبریز
N50-ghaed-basir 618450 625080 26 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 329780 329780 2 امیرکبیر
LLD 209 Arak 329400 331660 2 شازند
LLD 22B03 Mahabad 324970 325890 1 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 326030 326590 1 مهاباد
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5030SA tabriz 353850 363360 46 تبریز
52518 Jam 269820 271960 16 جم
52B18UV 269390 285160 14 لرستان
62N07UV Lorestan 269500 272550 14 لرستان
62N07UV Lorestan 271390 273390 14 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 256200 256200 8 لرستان
54B04UV lorestan 249730 249730 5 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HBM 5510 270600 271880 6 آریا ساسول
0035 Bandar 249450 250300 1 بندرامام
Bl3 Bakhtar 251950 253900 2 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 257740 257740 5 جم
Bl3 Marun 248730 248730 1 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 257550 258990 1 تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Ilam 268350 268350 5 ایلام
EX5 Jam 260860 260860 2 جم
EX5 Marun 257400 257550 1 مارون
EX5 Marun 260820 260820 2 مارون
F7000 Mehr 272360 272360 6 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 323150 330780 10 تندگویان
PET-BG785 327550 336550 14 تندگویان
PET-BG825 324050 328590 9 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0075 Bandar 410420 413410 25 بندرامام
2100lale 410470 410470 17 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EPS 200 tabriz 366280 366280 8 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 269610 275000 4 تندگویان
TG641 256960 256960 3 تندگویان
TG645 255520 255520 4 تندگویان
Super Bright TG645 271810 295290 8 تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری