آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 19 مهر 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 19 مهر 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 56931 - سقف: 56988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد


41 تا 50 درصد رقابت
پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 53970 - سقف: 53987 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 50442 - سقف: 51699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

 

 

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 40448 - سقف: 40999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 40421 - سقف: 42578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - پالت چوبی/ میانگین: 40587 - سقف: 41478 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40087 - سقف: 40660 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - کیسه/ میانگین: 41628 - سقف: 41657 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 41239 - سقف: 42222 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

 


کمتر از 10 درصد رقابت

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 35618 - سقف: 35696 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - کیسه/ میانگین: 39182 - سقف: 39256 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 40703 - سقف: 40998 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R - پتروشیمی شازند - جامبوبگ/ میانگین: 36033 - سقف: 36069 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 40149 - سقف: 40191 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41477 - سقف: 41699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 40072 - سقف: 40293 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 39871 - سقف: 40207 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 38611 - سقف: 38889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ میانگین: 39978 - سقف: 41000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41223 - سقف: 41541 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 38754 - سقف: 38807 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 40974 - سقف: 42265 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 39749 - سقف: 39749 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 36963 - سقف: 38000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

 


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP564S - پلی پروپیلن جم - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP564S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

این گریدها معامله نشدند

 

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 412230 415410 1 اروند
PVC S65 Bandar 414770 416990 2 بندرامام
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
510L Jam 369630 380000 2 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 399780 410000 10 پلی نار
RG 1102 L 400720 402930 10 رجال
RG 1102XL Rejal 405870 414780 12 رجال
RG 1102XL Rejal 404210 425780 11 رجال
552R Arak 360330 360690 2 شازند
C30S Marun 416280 416570 15 مارون
C30S Marun 400870 406600 11 مارون
510L Navid 404480 409990 12 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 412390 422220 14 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440L jam 407030 409980 9 پلی پروپیلن جم
548R jam 409740 422650 10 پلی پروپیلن جم
548T jam 386110 388890 4 پلی پروپیلن جم
RP340R maron 391820 392560 3 مارون
ZR340r navid 398710 402070 5 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 387540 388070 4 نوید زرشیمی
ZR 348T 397490 397490 5 نوید زرشیمی
332C navid 401490 401910 1 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP525j jam 569310 569880 56 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 539700 539870 48 رجال
ZH 525J navid 504420 516990 38 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 48F280DTA 356180 356960 1 پلی اکریل ایران
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری