آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 12 مهر 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 12 مهر 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت
 

31 تا 40 درصد رقابت

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 45845 - سقف: 45878 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 48476 - سقف: 49952 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد
21 تا 30 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی C30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42302 - سقف: 42589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 42658 - سقف: 42658 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 29053 - سقف: 29200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 44817 - سقف: 45328 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 30788 - سقف: 28999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ میانگین: 41937 - سقف: 41968 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 41378 - سقف: 41800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 41666 - سقف: 42200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 28556 - سقف: 28712 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41846 - سقف: 43378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 41768 - سقف: 41998 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 39815 - سقف: 40588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 41692 - سقف: 42042 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 27346 - سقف: 29487 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 39114 - سقف: 41251 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 41415 - سقف: 43899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35596 - سقف: 35657 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24688 - سقف: 24751 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 28134 - سقف: 28756 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35541 - سقف: 35835 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 24794 - سقف: 25069 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 24613 - سقف: 24699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر 48F280DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 32424 - سقف: 32467 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25807 - سقف: 34783 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 25491 - سقف: 25690 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40853 - سقف: 41100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 24650 - سقف: 24693 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 24202 - سقف: 25356 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40656 - سقف: 41278 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 27699 - سقف: 27878 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 37970 - سقف: 38038 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 35231 - سقف: 35388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 35930 - سقف: 35989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 29053 - سقف: 29393 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 39098 - سقف: 39398 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 30002 - سقف: 30189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51755 - سقف: 52052 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 24565 - سقف: 24893 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 29463 - سقف: 29589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 37420 - سقف: 37589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 28085 - سقف: 28099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 28504 - سقف: 28988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 29203 - سقف: 29451 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25396 - سقف: 25499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34866 - سقف: 35188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی پروپیلن نساجی F30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35564 - سقف: 36179 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 29981 - سقف: 30415 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24700 - سقف: 24789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 35541 - سقف: 35896 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 39536 - سقف: 39666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 27274 - سقف: 27465 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 28612 - سقف: 28399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 39959 - سقف: 40499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 30353 - سقف: 30569 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 31405 - سقف: 31189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36542 - سقف: 36670 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP564S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبیی

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی استایرن معمولی 1115 - پتروپاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی استایرن مقاوم 6045 - پتروپاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

پلی پروپیلن RP270G - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) - پلیمر کرمانشاه - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

این گریدها معامله نشدند

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی پروپیلن پزشکی ARP801 - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 - پلیمر کرمانشاه - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 408530 411000 2 اروند
PVC S65 Bandar 406560 412780 2 بندرامام
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 517550 520520 1 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 303530 305690 5 امیرکبیر
LLD 209 Amir 299810 304150 4 امیرکبیر
LLD 22B03 Mahabad 300020 301890 4 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 314050 311890 8 مهاباد
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
I4 Amir 242020 253560 2 امیرکبیر
54B04 lorestan 24565 248930 3 لرستان
54B04UV lorestan 246500 246930 2 لرستان
62N07UV miandoab 246130 246990 2 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 258070 347830 6 بندرامام
Bl3 Bakhtar 254910 256900 5 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 246880 247510 2 مارون
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 272740 272740 6 آریا ساسول
CRP100B Jam 292030 294510 1 جم
5000S Jam 253960 253960 1 جم
CRP100B Arak 294630 29589 2 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX5 Jam 247000 247890 1 جم
F7000 Mehr 247940 250690 1 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG735 280850 28099 10 تندگویان
PET-BG845 286120 283990 6 تندگویان
PET-BG781 281340 287560 7 تندگویان
PET-BG785 276990 278780 8 تندگویان
PET-BG821 285040 289880 4 تندگویان
PET-BG825 290530 293930 9 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0075 Bandar 355960 356570 8 بندرامام
2100lale 448170 448170 27 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 365420 366700 5 پلی پروپیلن جم
552R Jam 359300 359890 3 پلی پروپیلن جم
510L Jam 416920 416920 20 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 419370 419680 21 پلی نار
RG 1102 XK Rejal 417680 419980 20 رجال
RG 1102XL Rejal 416660 422000 20 رجال
552R Arak 352310 353880 1 شازند
Z30s Ar 355410 355410 2 شازند
Z30S Marun 355410 358350 2 مارون
C30S Marun 418460 433780 20 مارون
F 30G 355640 361790 2 مارون
510L Navid 413780 418000 19 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 391140 412510 13 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440L jam 395360 395360 10 پلی پروپیلن جم
440G jam 374200 375890 4 پلی پروپیلن جم
C30G 423020 425890 22 مارون
EP 548R maron 414150 438990 15 مارون
ZH 515 MA navid 398150 398150 11 نوید زرشیمی
ZR340r navid 379700 380380 1 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 390980 393980 9 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP525j jam 426580 426580 22 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 484760 499520 39 رجال
ZH 525J navid 458450 458450 31 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 48F280DTB 324240 324670 1 پلی اکریل ایران
Super Bright- TG641 285560 287120 16 تندگویان
TG641 307880 307880 30 تندگویان
TG645 290530 290530 25 تندگویان
Super Bright TG645 273460 294870 15 تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری