آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 23 شهریور 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 23 شهریور 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت

 


41 تا 50 درصد رقابت

 

--

31 تا 40 درصد رقابت


21 تا 30 درصد رقابت
 

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 36292 - سقف: 38492 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 26050 - سقف: 26299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 28702 - سقف: 28789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 22497 - سقف: 22549 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 29079 - سقف: 29269 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 21992 - سقف: 22067 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 23863 - سقف: 24379 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32835 - سقف: 33000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 33858 - سقف: 34039 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 26122 - سقف: 26750 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد.

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 23882 - سقف: 24566 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 53236 - سقف: 53456 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 23363 - سقف: 23489 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 28753 - سقف: 28955 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 23085 - سقف: 23199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 27657 - سقف: 27789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 22076 - سقف: 22356 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 23802 - سقف: 24312 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

.پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی HCM4265 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی
|
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

این گریدها معامله نشدند

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N - پتروشیمی جم - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) - پتروشیمی جم - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) - پلیمر کرمانشاه - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 - پلیمر کرمانشاه - جامبوبگ

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
N50-ghaed-basir 532360 534560 4 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 290790 292690 3 امیرکبیر
LLD 209 Arak 287530 289550 2 شازند
LLD 22b02 Mahabad 287020 287890 2 مهاباد
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
I4 Amir 220760 223560 1 امیرکبیر
5030SA tabriz 233630 234890 3 تبریز
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 238630 243790 6 بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Mehr 240500 242000 6 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET- BG 841 276570 277890 7 تندگویان
PET-BG781 269940 278550 5 تندگویان
PET-BG781 260500 262990 7 تندگویان
PET-BG785 261220 267500 9 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LFI 2130 338580 340390 7 آریا ساسول
0075 Bandar 328350 330000 9 بندرامام
2100lale 362920 384920 13 لاله
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
TG645 238020 243120 8 تندگویان
Super Bright TG645 238820 245660 6 تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری