آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 4 مرداد 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 4 مرداد 1400 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت

--

51تا 60 درصد رقابت

 

41 تا 50 درصد رقابت

-

31 تا 40 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 30776 - سقف: 31511 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد


 

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 34602 - سقف: 34799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 28953 - سقف: 29696 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 26264 - سقف: 26678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31310 - سقف: 31999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

 

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26343 - سقف: 26677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 57203 - سقف: 57588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 39135 - سقف: 39449 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30343 - سقف: 31259 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 25734 - سقف: 26056 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 37384 - سقف: 38838 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 24243 - سقف: 24524 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 26927- سقف: 27181 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 24080 - سقف: 24099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 26867 - سقف: 27000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 26002 - سقف: 27089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 21429 - سقف: 21588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 32711 - سقف: 32713 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 23076  - سقف: 23493 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24909 - سقف: 25069 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 26840 - سقف: 26840 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27930 - سقف: 28689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 22232 - سقف: 22389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 21226 - سقف: 21308 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 25960 - سقف: 26138 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 23683 - سقف: 24200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 22720 - سقف: 23789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 28224 - سقف: 28528 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 22556 - سقف: 22750 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ


این گریدها معامله نشدند

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) - پلیمر کرمانشاه - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 - پلیمر کرمانشاه - جامبوبگ

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری