دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

سفارش

  • ورود فیلدهای ستاره دار الزامی است
  • پس از ثبت سفارش با شما تماس گرفته می شود
نام و نام خانوادگی *
نام شرکت (اختیاری)
شماره تماس *

تابلو اطلاعیه عرضه 2710

ردیف نام کالا سفارش اطلاعات بیشتر
1 پلی آمید 6 ساده
تولیدکننده/کشور ترکیه
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 48 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 1,650,000
حداقل خرید 24 تن
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل سایر
2 پلی آمید 6 الیاف دار
تولیدکننده/کشور ترکیه
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 48 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 1,750,000
حداقل خرید 24 تن
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل سایر
3 PET WKNI 821
تولیدکننده/کشور چین
نوع بسته بندی جامبوبگ
حجم عرضه 44 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 565,000
حداقل خرید 20 تن
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
4 poe 565
تولیدکننده/کشور کره
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 20 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 1,450,000
حداقل خرید 1 تن
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
5 SAN 310 CTR
تولیدکننده/کشور کره
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 15 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 1,200,000
حداقل خرید 1 تن
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
6 پودر لیز کننده لیپاز
تولیدکننده/کشور چین
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 6 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 2,440,000
حداقل خرید 500 کیلو
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
7 SAN 310 NTR
تولیدکننده/کشور کره
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 20 تن
افزایش عرضه
قیمت (ریال) 1,200,000
حداقل خرید 1 تن
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
8 متالوسن 3518
تولیدکننده/کشور آمریکا
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 35 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 920,000
حداقل خرید 1375 کیلو
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
9 پودر لیز کننده کم کوت Chem Coat
تولیدکننده/کشور چین
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 2.5 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 2,450,000
حداقل خرید 500 کیلو
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
10 متیلن کلراید
تولیدکننده/کشور چین
نوع بسته بندی بشکه
حجم عرضه 25 تن
افزایش عرضه 1000
قیمت (ریال) 360,000
حداقل خرید 1 تن
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
11 EVA 910
تولیدکننده/کشور کره
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 10 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 1,270,000
حداقل خرید 1 تن
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
12 آدیپیک اسید
تولیدکننده/کشور چین
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 24 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 720,000
حداقل خرید 1 تن
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
13 پودر فوکو AC7000
تولیدکننده/کشور چین
نوع بسته بندی کیسه
حجم عرضه 15 تن
افزایش عرضه 0
قیمت (ریال) 1,890,000
حداقل خرید 1 تن
نوع تسویه نقدی
عرضه کننده پلی تیز
تاریخ تحویل ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
محل تحویل شورآباد
ردیف نام کالا تولیدکننده/کشور نوع بسته بندی حجم عرضه افزایش عرضه قیمت (ریال) حداقل خرید نوع تسویه عرضه کننده تاریخ تحویل محل تحویل سفارش
1 پلی آمید 6 ساده ترکیه کیسه 48 تن 0 1,650,000 24 تن نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ سایر
2 پلی آمید 6 الیاف دار ترکیه کیسه 48 تن 0 1,750,000 24 تن نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ سایر
3 PET WKNI 821 چین جامبوبگ 44 تن 0 565,000 20 تن نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد
4 poe 565 کره کیسه 20 تن 0 1,450,000 1 تن نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد
5 SAN 310 CTR کره کیسه 15 تن 0 1,200,000 1 تن نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد
6 پودر لیز کننده لیپاز چین کیسه 6 تن 0 2,440,000 500 کیلو نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد
7 SAN 310 NTR کره کیسه 20 تن 1,200,000 1 تن نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد
8 متالوسن 3518 آمریکا کیسه 35 تن 0 920,000 1375 کیلو نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد
9 پودر لیز کننده کم کوت Chem Coat چین کیسه 2.5 تن 0 2,450,000 500 کیلو نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد
10 متیلن کلراید چین بشکه 25 تن 1000 360,000 1 تن نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد
11 EVA 910 کره کیسه 10 تن 0 1,270,000 1 تن نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد
12 آدیپیک اسید چین کیسه 24 تن 0 720,000 1 تن نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد
13 پودر فوکو AC7000 چین کیسه 15 تن 0 1,890,000 1 تن نقدی پلی تیز ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورآباد

تابلو درخواست کالا

ردیف نام کالا تولیدکننده/کشور اطلاعات بیشتر
نام کالا تولیدکننده/کشور نوع بسته بندی حجم عرضه قیمت (ریال) نوع تسویه محل تحویل شماره تماس توضیحات
  • اطلاعات فرم را با دقت وارد کنید.
  • برای ثبت اطلاعات لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید.
نام کالا *
تولیدکننده/کشور *
حجم عرضه *
عرضه کننده *
افزایش عرضه
قیمت (ریال) *
نوع تسویه
نوع بسته بندی
تاریخ تحویل
محل تحویل
حداقل خرید
شماره موبایل *
شماره ثابت
مدت نمایش
  • اطلاعات فرم را با دقت وارد کنید.
  • برای ثبت اطلاعات لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید.
نام کالا *
تولیدکننده/کشور *
حجم مورد نیاز*
قیمت موردنظر *
نوع تسویه
نوع بسته بندی
محل تحویل
شماره موبایل *
شماره ثابت
مدت نمایش
توضیحات متقاضی

راهنمای ثبت عرضه

واردکنندگان محصولات و افزودنی های پلیمری می توانند کالاهای موجود خود را در تابلوی عرضه های روزانه ویکی پلاست، ثبت کنند.
برای این کار کافیست، در ویکی پلاست ثبت نام کرده باشید (ثبت نام رایگان است، اگر حساب کاربری ندارید، ثبت نام از اینجا).
سپس در حساب کاربری خود، از طریق منوی «ثبت عرضه» نسبت به وارد کردن اطلاعات کالای خود، اقدام کنید.
ویکی پلاست، بر اساس مدت زمان اعتبار خریداری شده توسط شما برای نمایش و اطلاع رسانی، کالای اظهار شده شما را در سایت، کانال تلگرام، گروه های واتس اپ و صفحه اینستاگرام، منتشر خواهد کرد.
- زمان اطلاع رسانی جدول عرضه ها در کانال، گروه های واتس اپ و استوری اینستاگرام ویکی پلاست، ساعت 11:30 روزهای کاری است.

راهنمای ثبت درخواست

این جدول، ویژه تولیدکنندگانی است که به کالاهای وارداتی یا افزودنی های پلیمری نیاز دارند و مایل به دریافت پیشنهاد از سمت واردکنندگان هستند، می توانند کالای مورد نیاز خود را تابلوی درخواست کالای ویکی پلاست ثبت کنند.
برای این کار کافیست، در ویکی پلاست ثبت نام کرده باشید (ثبت نام رایگان است، اگر حساب کاربری ندارید، ثبت نام از اینجا). سپس در حساب کاربری خود، از طریق منوی «درخواست کالا» نسبت به وارد کردن اطلاعات کالای مورد نیاز خود، اقدام کنید.
ویکی پلاست، بر اساس مدت زمان اعتبار خریداری شده توسط شما برای نمایش و اطلاع رسانی، کالای مورد نیاز شما را در سایت، کانال تلگرام، گروه های واتس اپ و صفحه اینستاگرام، منتشر خواهد کرد.
- زمان اطلاع رسانی کالاهای درخواست شده متقاضیان، در کانال، گروه های واتس اپ و استوری اینستاگرام ویکی پلاست، ساعت 11:30 روزهای کاری است.
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولیدکننده کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟